نمایندگان نیما پلاست

افرادحقوقی:

• آگهی تاسيس و آگهي آخرين تغييرات شرکت
• کپي شناسنامه وکارت ملي مدير عامل و يا افراد داراي حق امضاء
• داشتن مکاني مناسب جهت انبار و عرضه محصولات
• وجود فعاليت هاي مشابه در حوزه ظروف
• تلفن و آدرس دقيق پستی محل شرکت

افراد حقيقی :

• حسن شهرت، عدم اعتیاد، سلامت کار، امانتداری
• نداشتن پیشینه کیفری
• تجربه کاری در زمینه ظروف یکبار مصرف
• جواز کسب
• کپي شناسنامه وکارت ملي
• تلفن وآدرس دقيق پستي
• داشتن مکانی مناسب جهت انبار و فروش محصول